Ga naar de inhoud

PRIVACY VERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo mogelijk vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een baan te kunnen huren of een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij die gegevens voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand. Het gaat om gewone persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres. Er worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doorgifte aan derden
Om onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden, verstrekken wij, waar nodig, uw persoonsgegevens aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Ten slotte delen wij persoonsgegevens zo nodig met verzekeraars, financiële instellingen, fiscale en juridische adviseurs. Op verzoek verstrekken wij een lijst van derden met bijbehorende contactgegevens.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media: Facebook, LinkedIn, Instagram
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het sociale netwerk zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Bij ontvangst van iedere reclamemailing, heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven voor de mailing.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaarperiode persoonsgegevens
PADEL2GO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verzamelde persoonsgegevens: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna i.v.m. de wettelijk bewaartermijnen alleen in de financiële administratie voor de duur van 7 jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien u inzage wilt in uw persoonlijke gegevens, kunt u deze schriftelijk opvragen en heeft u daarbij de mogelijkheid om deze te laten wijzigen of te laten verwijderen. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zullen wij hier vanzelfsprekend onze medewerking aan verlenen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij de locatie beveiligen met behulp van cameratoezicht
PADEL2GO is verantwoordelijk voor de veiligheid op- en de beveiliging van de locatie en maakt hiervoor gebruik van cameratoezicht. Het cameratoezicht op de locatie richt zich op de volgende doeleinden: de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen; het vastleggen van incidenten; de controle op bevoegde toegang en aanwezigheid door personen; (het ondersteunen van) de beveiliging van (de toegang tot) de locatie, het voorkomen van inbraak, diefstal en vandalisme en het afhandelen van eventuele klachten, geschillen en verzoeken.

PADEL2GO baseert het verwerken van persoonsgegevens bij het cameratoezicht op de rechtsgrondslag ‘gerechtvaardigde belangen’. Dit houdt in dat een belangenafweging is gemaakt tussen de belangen die zijn gebaat bij de verwerking door PADEL2GO enerzijds en de privacybelangen van de betrokkenen anderzijds. Uit deze afweging volgt dat de belangen van PADEL2GO voor het realiseren van de hierboven genoemde doeleinden zwaarder wegen.

Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd door middel van borden bij de ingang van de locatie en op de locatie zelf. De camerabeelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, als de wet dit eist of er andere zwaarwegende belangen zijn. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de beelden zijn opgeslagen en worden vervolgens gewist.

Gebruik camerabeelden en foto’s
PADEL2GO kan filmopnames en/of foto’s maken tijdens een evenement, toernooi en/of training. Het maken van filmopnames en/of foto’s richt zich op de volgende doeleinden: Verslag doen van een evenement, toernooi en/of training, het verhogen van de toegankelijkheid van de sport door publicatie van beelden hiervan op de website of social media. Zowel recreatief als prestatiegerichte sport op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken; talentontwikkeling bij spelers.

PADEL2GO baseert het verwerken van persoonsgegevens op camerabeelden en foto’s op de rechtsgrondslag ‘gerechtvaardigde belangen’. Dit houdt in dat een belangenafweging is gemaakt tussen de belangen die zijn gebaat bij de verwerking door PADEL2GO enerzijds en de privacybelangen van de betrokkenen anderzijds. Uit deze afweging volgt dat de belangen van PADEL2GO voor het realiseren van de hierboven genoemde doeleinden zwaarder wegen.

Aanpassen privacy statement
PADEL2GO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens:
PADEL2GO IJsselstein B.V.
Nijverheidsweg 15. 3401 MC
IJsselstein info@padel-2-go.nl.Padel IJsselstein

Padel Zevenaar

LINKS