Ga naar de inhoud

ALGEMENE
VOORWAARDEN

PADEL2GO IJsselstein BV is gevestigd in IJsselstein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 89277112.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een zakelijke afnemer of consument (Bezoeker) en PADEL2GO IJsselstein B.V. (PADEL2GO). Overal waar “hij” of “zijn” staat kan ook “zij” of “haar” worden gelezen.

1.2. Zowel door het maken van een losse reservering van een padelbaan bij PADEL2GO en/of het gebruik maken van de (horeca) faciliteiten van PADEL2GO verklaart Bezoeker zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


1.3. PADEL2GO kan deze Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van PADEL2GO (www.padel-2-go.nl/algemene-voorwaarden).


1.4. Als een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


1.5. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij dit expliciet en schriftelijk met PADEL2GO is overeengekomen.

2. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen PADEL2GO en Bezoeker ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen die blijkt uit de reservering en/of de betaling door Bezoeker.

2.2. Voor PADEL2GO ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door Bezoeker aan zijn betaalverplichting is voldaan.


2.3. Een overeenkomst tussen PADEL2GO en Bezoeker kan bestaan uit: het reserveren van een padelbaan en/of het gebruik maken van de (horeca) faciliteiten van PADEL2GO.


2.4. Bezoeker is verplicht om zich ten allen tijd aan het dan geldende Huisreglement van PADEL2GO te houden en alle redelijke mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van PADEL2GO op te volgen. Het Huisreglement is te vinden op de website van PADEL2GO (www.padel-2-go.nl/huisreglement).


2.5. Elk gebruik van de naam en het logo van PADEL2GO is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van PADEL2GO niet toegestaan. Kennelijke drukfouten binden PADEL2GO niet.

3. Reserveren, Meet & Play-App (de App)

3.1. Bezoeker kan via de website of via de Meet & Play-App 21 dagen van tevoren een padelbaan reserveren. Bezoeker heeft toegang tot de Meet & Play-App nadat hij een account heeft aangemaakt. De reservering wordt definitief na afronding van de betaling. Bezoeker ontvangt een e-mail ter bevestiging van de reservering.

3.2. Bezoeker kan de reservering via zijn account tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de reservering kosteloos annuleren via de Meet & Play-App. Wijzigingen of annuleringen via mail en/of telefoon zijn niet geldend. Bezoeker ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging van de annulering en ontvangt het huurbedrag (exclusief de platformbijdrage) binnen enkele dagen retour.


3.3. Er kan binnen 48 uur voor aanvang van de reservering niet meer kosteloos worden geannuleerd. Bezoeker is in dat geval wel gerechtigd om een vervanger in de plaats te stellen.


3.4. Bij een no-show heeft Bezoeker geen recht op het retour ontvangen van baanhuur.


3.5. De banen dienen correct en tijdig te worden verlaten. Indien buiten de overeengekomen periode wordt doorgespeeld is Verhuurder gerechtigd de daarvoor geldende huurprijs in rekening te brengen.


3.6. PADEL2GO is gerechtigd de reservering te annuleren als er op het betreffende tijdstip onderhoud moet worden gepleegd. PADEL2GO zal Bezoeker hierover tijdig informeren en als gewenst medewerking verlenen aan het kosteloos verplaatsen van de reservering. Als verplaatsen niet mogelijk is, ontvangt Bezoeker het huurbedrag retour.


3.7. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn persoonlijke gegevens welke in het account geregistreerd staan en het beveiligen van de device waarop hij de App gebruikt alsmede de beveiliging van zijn

inloggegevens.

3.8. De App wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt en het gebruik ervan is volledig voor rekening en risico van Bezoeker. PADEL2GO geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in de App.


3.9. PADEL2GO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de App te kunnen raadplegen.

4. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

4.1. PADEL2GO gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van bezoekers van de voorzieningen van PADEL2GO en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal PADEL2GO de betrokkene hierover informeren.

4.2. PADEL2GO gebruikt gegevens alleen om de overeenkomst met Bezoeker zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal PADEL2GO deze gegevens alleen gebruiken met de voorafgaande toestemming van Bezoeker.


4.3. PADEL2GO zal gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.


4.4. De werknemers van PADEL2GO en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.


4.5. Bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring PADEL2GO.


4.6. De verstrekte informatie op de website www.padel-2-go.nl/privacyverklaring is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.


4.7. Hoewel de website van PADEL2GO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kan PADEL2GO niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Bezoeker doe hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van gegevens, tenzij er aan de zijde van het management of de directie van PADEL2GO sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen aan opzet grenzende roekeloosheid.

5. Tekortkoming en beperking aansprakelijkheid

5.1. PADEL2GO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat PADEL2GO is uitgegaan van door de Bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PADEL2GO bekend was.

5.2. De aansprakelijkheid van PADEL2GO is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekerings-maatschappij maximaal wordt uitgekeerd.


5.3. PADEL2GO sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. PADEL2GO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.


5.4. PADEL2GO is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in-en rondom het pand van PADEL2GO. Bezoeker wordt geadviseerd geen goederen van waarde mee te brengen naar PADEL2GO.


5.5. PADEL2GO is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de les en/of ongelukken. Elke deelname van Bezoeker vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon.


5.6. De inhoud van het opgeleverde advies van PADEL2GO is niet bindend en slechts adviserend van aard. Bezoeker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van PADEL2GO opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Bezoeker. Bezoeker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van PADEL2GO. PADEL2GO is niet gehouden tot enige vorm van restitutie indien dit het geval is.


5.7. PADEL2GO staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens PADEL2GO verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.


5.8. PADEL2GO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website(s) of van gelinkte websites.


5.9. PADEL2GO is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.


5.10. Onverminderd andere in deze voorwaarden genoemde termijnen komen alle aanspraken van Bezoeker jegens PADEL2GO in ieder geval te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij PADEL2GO binnen een jaar nadat Bezoeker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

6. Overmacht

6.1. PADEL2GO is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

6.2. Overmacht aan de zijde van PADEL2GO is onder meer, maar niet uitsluitend, aan de orde in geval van: overmacht van toeleveranciers van PADEL2GO, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Bezoeker of diens derden aan PADEL2GO zijn voorgeschreven of aanbevolen, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, overheidsmaatregelen, storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte van werknemers van PADEL2GO of door haar ingeschakelde adviseurs, brand, natuurrampen, oorlog en terroristische aanslagen, algemene vervoersproblemen, werkstakingen in het bedrijf van PADEL2GO, overige situaties die naar het oordeel van PADEL2GO buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.


6.3. PADEL2GO heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PADEL2GO zijn verbintenis had moeten nakomen.


6.4. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Bezoeker worden betaald. PADEL2GO is niet verplicht om Bezoeker te vergoeden voor eventueel nadeel dat is veroorzaakt door een ontbinding op deze grondslag.

7. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

7.1. Indien Bezoeker niet tevreden is over de service of dienstverlening van PADEL2GO, heeft Bezoeker de gelegenheid om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontstaan van de klacht, de klacht in te dienen. De klachtkan worden gestuurd naar info@padel-2-go.nl, onder vermelding van “Klacht” en debetreffende datum van bezoek.

7.2. De klacht dient door Bezoeker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PADEL2GO de klacht in behandeling kunnen nemen.


7.3. PADEL2GO beantwoordt de door Bezoeker ingediende klacht binnen 7 dagen na ontvangst. Indien PADEL2GO verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht, zal zij dit zo snel mogelijk aangeven aan Bezoeker.


7.4. Op deze Algemene Voorwaarden, het Huisreglement en de hieraan gerelateerde overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Versie maart 2023.Padel IJsselstein

Padel Zevenaar

LINKS